Sledujte nás i na sociálních sítích

 

 

Články

arr3Zimní výzdoba světových městVídeň, Rakousko Jeden z vánočních skvostů máme i přímo za hranicemi. Vídeň se pravidelně objevuje... arr3Vánoční trhy v PrazeMagické vánoční trhy v Praze. https://pelipecky.sk/vianocne-trhy-v-prahe/       ...

» Ochrana osob. údajů

Ochrana osobních údajů

I. Ochrana osobních údajů mezi Provozovatelem internetového obchodu INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. a Kupujícím, se řídí zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

II. Provozovatel zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.profivanocniosvetleni.cz nebo jiným způsobem ak marketingovým účelům.

III. Poskytnuté osobní údaje je potřebné zejména k účelu objednávky zboží na www.profivanocniosvetleni.cz, potvrzení objednávky, uzavření kupní smlouvy, vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č.j. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, dodání zboží oprávněné osobě k převzetí zboží v místě určeném, interní evidence pro případ řešení reklamace nebo odstoupení od smlouvy, evidence pro jiné administrativní a reklamní účely.

IV. Mezi údaje poskytnuté provozovateli o Kupujícím jako fyzické osobě patří údaje o jménu a příjmení, adresu včetně PSČ, kontaktní údaje (tel.č., mail. adresu). Zpracovává-li provozovatel i jiné osobní údaje dotyčných osob, než jsou uvedeny výše, zpracovává je v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Dotčená osoba je povinna uvést jen pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů odpovídá ve smyslu § 16 ods. 1 zák. čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

V. Souhlasem s VOP Kupující souhlasí, že osobní údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně za účelem jeho povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a další komunikace s ním.

VI. Kupující také bere na vědomí, že jeho údaje budou poskytnuty třetí osobě při dodržení povinnosti z kupní smlouvy a ostatních předpisů (dopravce, účetní). VII. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

VIII. Dotčená osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely při registraci na internetové stránce www.profivanocniosvetleni.cz, při přihlášení se k odběru novinek nebo jiným vhodným způsobem. Dotčená osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne bezodkladně po doručení odvolání souhlasu kupujícím.

IX. Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,

b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,

d) v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,

h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

X. Provozovatel, který připravuje zpracování osobních údajů dotyčné osoby, je povinen před jejich získáváním dotyčné osobě předem sdělit tyto informace:

a) identifikační údaje provozovatele a zástupce provozovatele, pokud byl jmenován,

b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud provozovatel při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8,

c) účel zpracování osobních údajů,

d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty a

e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro dotyčnou osobu k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů

XI. Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči

a) zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

XII. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, má právo u provozovatele kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

XIII. Za bezpečnost osobních údajů odpovídá provozovatel. Provozovatel je povinen chránit zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby zpracování. Za tímto účelem přijme odpovídající technická, organizační a personální opatření (dále jen "bezpečnostní opatření") odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž bere v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá. narušit bezpečnost nebo funkčnost informačního systému.

M2ExNjA3Z